Stomease Drops

Description

 

  • Calms the gut & relieves colic
  • Dispel the gas & gives comforts
  • Restores digestion & corrects system
  • Stops crying & gives comfortable sleep
Each 10 ml contains Extract derived from

Haritaki        100 mg                     Nagarmusta             12.5 mg

Jatipatri         50 mg                     Akarkarabh              12.5 mg

Kumbha         50 mg                     Yashtimadhu            12.5 mg

Satapuspa      50 mg                     Tvacapatra               5 mg

Sauvarchal    50 mg                     Lavang                      5 mg

Kirata            50 mg                     Ela                            5 mg

Latakaranja  50 mg                     Maricha                   5 mg

Ativisa           50 mg                     Katuki                       5 mg

Vidang           50 mg                     Piplimul                    5 mg

Bolvriksha     50 mg                     Kutaj                         5 mg

Bibhitaka       50 mg                     Hinga                        5 mg

Yavani           25 mg                     Flavoured surup base Q.S.

Ajmoda          25 mg

Infants:

1-6 months    : 5 to 10 drops TDS after feed,         1-3 years : 20-25 drops TDS after meal

7-12 months : 10 to 12 drops TDS after feed or as directed by physician

Infantile colic makes child and mother restless…

A baby that cries for three or more hours per day, at least three times per week within a three month period.